วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555

เตรียมสอบ O-net ป.6 วิชาคอมพิวเตอร์


ข้อ 1. อินเทอร์เน็ตคืออะไร
             1. ระบบการค้นหาข้อมูลในเว็บ
             2. การส่งสัญญาณเพื่อสื่อสารกัน
             3. ระบบเล่นเกมส์ออนไลน์ทั่วโลก
             4. เครือข่ายที่เชื่อมต่อหลายเครือข่ายเชื่อมโยงกันทั่วโลกข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 2
1. ปัดฝุ่นและทำความสะอาดเป็นประจำ
2. อย่านำแม่เหล็กเข้าใกล้
3. ปิดทุกครั้งหลังใช้งาน
4. อย่าให้เป็นรอยขูดขีด และไม่ควรถูกแสงแดดโดยตรง


ข้อ 2. ข้อใดคือข้อปฏิบัติที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการดูแลรักษาจอภาพ
             1. 1 2 3
             2. 1 2 4
             3. 2 3 4
             4. 1 3 4

ข้อ 3. ข้อใดคือข้อปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับเยาวชนในการใช้อินเทอร์เน็ต
             1. ใช้อินเทอร์เน็ตสนทนากับทุกคนอย่างเป็นกันเอง
             2. ค้นหาดูข้อมูลรูปภาพในเว็บไซต์ทั้งหมดตามกระแสนิยม
             3. พบปะกับคนที่เพิ่งรู้จักทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ขออนุญาตผู้ปกครอง
             4. ใช้นามแฝงและไม่บอกที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ให้คนที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ต

ข้อ 4. นักเรียนใช้งานโปรแกรมเพ้นท์ ทำการ์ดวันเกิดให้คุณพ่อ นักเรียนจะเขียนข้อความ
โดยให้ลากเมาส์เขียนคำอวยพร ควรเลือกใช้งานกล่องเครื่องมือใดข้อ 5. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ประเภทหน่วยความจำ
          1. ลำโพง ซีพียู
          2. ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม
          3. แฟลชไดร์ฟ คีย์บอร์ด
          4. จอภาพ เครื่องพิมพ์


ข้อ 6. ธนาคารที่มีสาขาทั่วประเทศ ต้องจัดเก็บเอกสารแบบใด
1. ตามตัวเลข
2. ตามตัวอักษร
3. ตามภูมิศาสตร์
4. ตามชื่อสาขา

ข้อ 7. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Commerce) หมายถึงข้อใด
1. การส่งโทรเลข สั่งซื้อสินค้า
2. การส่งแฟกซ์ติดต่อการค้า
3. การใช้บัตรเครดิตชำระเงินค่าสินค้า
4. การค้าขายที่กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 8. การสื่อสารโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากผู้ขายไปสู่ลูกค้า
เป็นธุรกรรมข้อใด
1. E-Mail
2. E-Banking
3. E-Exhibition
4. E-Advertising

ข้อ 9. ข้อใดคือการสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1. E-News
2. E-Payment
3. E-Learning
4. E-Sourcing

ข้อ 10. ข้อใดเป็นการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลมาใช้ในงานอย่างเหมาะสม
และคุ้มค่าต่อการลงทุน
1. ใช้ในงานฟาร์มเลี้ยงปลาในกระชัง
2. ใช้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล
3. ใช้ในการปลูกผักในแปลงเกษตรดั้งเดิม
4. ใช้ในการควบคุมการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ของโรงงาน

ข้อ 11. "การเตรียมวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ โดยปอกเปลือกท่อนไม้ด้วยเครื่อง
ปอกเปลือก ล้างท่อนไม้และส่งเข้าสู่เครื่องสับให้มีขนาดเล็ก แล้วคัดขนาด
ก่อนเข้าสู่การแยกเส้นใย" สิ่งใดที่จัดเป็นตัวป้อน (Input) ในระบบเทคโนโลยี
1. ท่อนไม้
2. เครื่องปอกเปลือก
3. เครื่องสับไม้
4. น้ำที่ใช้ล้าง

ข้อ 12. การใช้งานคอมพิวเตอร์ต้องกำหนดรหัสแทนข้อมูลเช่นรหัสแอสกี (ASCII)
เนื่องจากเหตุผลหลักข้อใด
1. เพื่อสามารถเข้าใจชุดคำสั่ง
2. เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องประมวลชุดคำสั่งที่เขียนโดยภาษาโปรแกรม
4. เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์เป็นไป
ในแนวเดียวกัน

ข้อ 13. "บริษัทผลิตผลไม้แปรรูปแห่งหนึ่งได้ศึกษาวัฒนธรรมการกินของคนจีนเพื่อใช้เป็น
แนวทางพัฒนาลำไยแปรรูปที่จะส่งไปขายยังประเทศจีน"
การศึกษาวัฒนธรรมการกินของคนจีนเป็นขั้นตอนใดในกระบวนการเทคโนโลยี
1. กำหนดปัญหา
2. รวบรวมข้อมูล
3. เลือกวิธีการ
4. ปรับปรุงแก้ไข

ข้อ 14. ข้อใดเป็นการเรียงลำดับวิวัฒนาการของวงจรคอมพิวเตอร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
1. หลอดสุญญากาศ , วงจรไอซี , ทรานซิสเตอร์ , วงจรรวมความจุสูง
2. ทรานซิสเตอร์ , หลอดสุญญากาศ , วงจรไอซี , วงจรรวมความจุสูง
3. หลอดสุญญากาศ , ทรานซิสเตอร์ , วงจรไอซี , วงจรรวมความจุสูง
4. ทรานซิสเตอร์ , วงจรไอซี , หลอดสุญญากาศ , วงจรรวมความจุสูง

ข้อ 15. ทำไมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จึงใช้ระบบเลขฐานสอง
1. เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ภาษาเครื่อง
2. เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจภาษามนุษย์
3. เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงาน
แบบแอนะล็อก
4. เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานแบบดิจิทัล
โดยใช้แรงดันไฟฟ้าแสดงสถานะเพียงสองสถานะ

ข้อ 16. กระบวนงานในข้อใดเกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1. เช็คสถานะของฮาร์ดแวร์
2. โหลดระบบปฏิบัติการเข้าสู่หน่วยความจำหลัก
3. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลัก
แบบแก้ไขได้ (RAM)
4. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลัก
แบบอ่านได้อย่างเดียว (ROM)

ข้อ 17. ข้อใดเป็นความหมายของภาษาโปรแกรมระดับสูง
1. ภาษามนุษย์ที่ใช้สื่อสารกัน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เป็นต้น
2. ภาษาที่ประกอบด้วยตัวเลขฐานสองซึ่งคอมพิวเตอร์ใช้ประมวลผลได้ทันที
3. ภาษาที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเขียนคำสั่งมาจากคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ
4. ภาษาที่มีความใกล้เคียงกับภาษาเครื่องหรือที่เรียกว่า ภาษาอิงเครื่อง
(machine-oriented language)

ข้อ 18. สื่อกลางที่ใช้มากในการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายแลนคือข้อใด
1. สายคู่บิดเกลียว
2. สายโคแอกเชียล
3. สายเส้นใยนำแสง
4. สายโทรศัพท์

ข้อ 19. ทำไมจึงมีการใช้งานระบบเครือข่ายการสื่อสารไร้สายเพิ่มมากขึ้นในประเทศ
ที่กำลังพัฒนา
1. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายมีราคาถูก
2. หาซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายได้ง่าย
3. ใช้งบลงทุนสูงในการวางสายระบบเครือข่ายสื่อสาร
4. สะดวกในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ
เครือข่ายการสื่อสาร

ข้อ 20. ข้อใดเป็นระบบปฏิบัติการทั้งหมด
1. Unix , Mac OS , Microsoft Office
2. Linux , Windows , Mac OS , Symbian
3. PDA , WWW , Linux , Windows
4. BIOS , Symbian , IPX , RAM

ข้อ 21. ความละเอียดของจอภาพสามารถบอกได้ด้วยปัจจัยในข้อใด
1. CRT
2. Dot pitch
3. Refresh rate
4. Color quality

ข้อ  22. ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างไรจึงช่วยลดภาวะโลกร้อน
1. ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน และพิมพ์งานเมื่อจำเป็น
2. เลือกใช้จอแอลซีดีและปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย
3. ใช้คอมพิวเตอร์วันละ 1 ชม. และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
4. ไม่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายและ ใช้เครื่องพิมพ์แบบ inkjet เท่านั้น

ข้อ  23. ข้อใดคือวิธีทำรายงานโดยค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง
1. ค้นหาบทความในอินเทอร์เน็ตโดยใช้ search engine แล้วคัดลอกมา
เป็นรายงาน
2. ค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้ search engine แล้วคัดลอกมาทำรายงาน
พร้อมอ้างอิงเอกสารต้นฉบับ
3. ค้นข้อมูลเพื่อทำรายงานโดยใช้ search engine แล้วคัดลอกมาเป็นรายงาน
พร้อมอ้างอิง search engine
4. ค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้ search engine แล้วอ่านข้อความ สรุปใจความ
รายงาน พร้อมอ้างอิงเอกสารต้นฉบับ

ข้อ  24. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ประเภทส่งออกข้อมูล
   1. ซีดีรอม  กล้องดิจิตอล  ซีพียู
   2. ฮาร์ดิส   ลำโพง  จอสัมผัส
   3. ลำโพง  เครื่องพิมพ์  จอภาพสัมผัส
   4. จอภาพสัมผัส  เครื่องพิมพ์  ไมโครโฟนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น